Employment of unemployed graduates & diploma holders
No. App.No Name NIC Address
1 07-00001 චාලිකා ජනාධිනී වීරප්පෙරුම 895910856V 04 කණුව,ගෝනාපීනුවල,ගාල්ල
2 07-00019 හේවාවසම් පටුවත බඩතුරුගේ දිනේෂා කල්පනී 926181602V සාමය, මානම්පිට, මීටියාගොඩ
3 07-00128 ජී.ඩබ්ලිව්.යෙෂානි රාජිකා 915093299V බොදුගොඩ වත්ත ,ආරව්විකන්ද ,හික්කඩුව
4 07-00142 පිටිවල විතානගේ දිලේෂා නිවන්ති ජයමිණි 948640457V අමරවංශ මාවත ,කිරිදිඇල ,මිටියාගොඩ
5 07-00273 චේතයිදා වඩුගේ එරන්දි දුල්ෂානි 926483390V "පත්මාවාස", බාන්වැල්ගොඩැල්ල, අලුත්වල, අම්බලංගොඩ
6 07-00274 දම්පැල්ල ගමගේ දිනේෂ් මධුසංඛ 930050741V නො 26, පන්විල පාර, පතන, හික්කඩුව.
7 07-00295 ලේකම්වසම් හික්කඩුව ලියනගේ යසිරු විද්‍යාදර 932820285V "කල්‍යාණි", කුරුසගොඩ, ගෝනපිනුවල
8 07-00297 කාරියවසම් රනවි තන්ත්‍රීගේ ලක්ෂිත කවුෂාල් දයානන්ද 910793330V නො 125, කුරුසගොඩ, ගෝනපිනුවල
9 07-00303 ගාල්ලගේ සුපිපි මාලිකා ද සිල්වා 199364300651 "නිසංසලා" මහගංගොඩ, අලුත්වල, අම්බලංගොඩ
10 07-00316 මල්ලියාවඩු උදයංගනී කෝෂලා 877071855V නො 408, වටවල, ගොඩැල්ල, මානම්පිට, මීටියාගොඩ, අම්බලන්ගොඩ
11 07-00332 පණ්ඩිතගේ දිනේශා සෙව්වන්දි 948450909V කලුවගහවත්ත, ගෝනපිනුවල
12 07-00333 ගනේ ගමගේ පූර්නිමා ක්‍රිෂානි 948340208V 171/සී, මාජුවාන පාර, ගෝනාපීනුවල
13 07-00350 අමිල මධුශංඛ ගුරුගේ 903373580V "රමණි", සාරාලංකාර මාවත, ගෝනපිනුවල
14 07-00591 පිටුවල ලියන චතුරි උදේනි කුමාරි 928044769V නො 78 ,චීන මිත්‍ර ගම්මානය ,හික්කඩුව නැගෙනහිර,හික්කඩුව
15 07-00616 කාරියවසම් තන්ත්‍රිගේ අෂාන් ප්‍රදීප් 930641197V අක්කර 04, ලුවිස් මාවත, ගෝනලිනුවල
16 07-00715 නානායක්කාරවසම් තෙලිකඩ පල්ලිය ගුරුගේ සේපාලිකා දිල්හානි 915991335V කිඹුලමළදෙනිය, බේරතුඩුව, ගෝනපිනුවල
17 07-00750 වාසනා උදේනි 887060908V මැඩුම්කුඹුර ,මානම්පිටිය මිටියාගොඩ
18 07-00799 අබේසේකර මනාෂා අංජලී 928623521V කෝන්ගහගොඩ, ගෝනාපීනුවල
19 07-00805 කළුඅප්පු හන්හැදිගේ කමනි ප්‍රියන්ති 856733211V නො 232 ,පාළුවිල ,කිරලගහවිල මීටියාගොඩ
20 07-00806 හික්කඩුව ගුරුගේ සුමුදු උපේක්ෂා 927381540V ලොකුවැල්ල ,අලුත්වල ,අම්බලන්ගොඩ
21 07-00931 චලනි දිල්හාරි විජේවික්‍රම 925902225V ජුලිගෙවත්ත, බද්දෙගම පාර, ගෝනපීනුවල
22 07-00932 නල්ලපෙරුම තන්ත්‍රි ගයානි පුෂ්පමාලා 857934571V "සැනසුම", ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශි මාවත, මානම්පිටිය, මීටියාගොඩ
23 07-01331 රූපසිංහ රෝෂිකා නුවන්ති 926400231V නො.73,රයිට් ප්ලේස්,ආරචිචිකන්ද හික්කඩුව.
24 07-01412 වීරප්පුල්ලි නිරුත්තරා ප්‍රශානි 937060084V කන්දෙගොඩ, ගෝනාපීනූවල
25 07-01465 තරංග ගුරුසිංහ 920153224V මැඩුම්කුබුර, මානම්පි‍ට, මීටියාගොඩ
26 07-01518 නානායක්කාර කාරියවසමි හපුතන්තිූ ඉෂාරා නුවන්ති 9472034495V මැඩුමිකුඹුර,මනමිපිට,මීටියාගොඩ
27 07-01665 ඉලංගසිංහ කළුකුමාර මුදියන්සේලාගේ සුගන්දි කසුන් ඉලංගසිංහ 916283032V ජුලිගේවත්ත, බද්දේගම පාර, ගෝනපීනුවල,
28 07-01755 කොත්තිගොඩ කංකානම්ගේ ඔමානි තිලක්ෂිකා 937472560V කලුවගහ ජනපදය, ගෝනාපීනුවල
29 07-01795 අප්සරා දිල්හානි කුමාරි අබේනායක 905593200V සුරම්‍ය පාර, ගෝනාපීනුවල
30 07-01809 රුවන් පතිරණගේ දිලිනි අයේෂා රණතුංග 947920995V 185, අම්පෙගම පාර, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
31 07-01942 කාරියවසම් කටුකොළිහ ගමගේ නදීෂා කල්හාරි 877583368V බඩල්ගොඩවත්ත, ආරච්චි කන්ද, හික්කඩුව
32 07-02003 කංකානි විදානෙලාගේ මධුෂිකා දිල්රුක්ෂි 945041080V නො.42,තිලකගම,අලුත්වල
33 07-02120 වික්‍රම දමිත ලක්මාල් ද සිල්වා 199214802124 නො 447/1, බේරතුඩුව, ගෝනපීනුවල
34 07-02185 අන්ජන කුමාර වඩුගේ 750723853V දෙහිදුව පාර , අලුත්වල,ගාල්ල
35 07-02413 ඉන්දිකා ගොන්සලා කෝරාළ 782261975V නො. 357 ,පන්සල පාර, බේරතුඩුව, ගෝනාපිනුවල
36 07-02499 මගගේ නිමේෂා සුනන්දිමා 905811304V බාන් වැල්ගොඩැල්ල, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
37 07-02502 දිනෙල්කා චමෝදි අලහකෝන් 937802595V කේ.ජී.ප්‍රින්ස් රන්දිම බාරේ,දිනෙල්කා චමෝදි,බටකැටියාවත්ත, අළුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
38 07-02503 විෂානී තිසාරා කළුපහන 947773437V නො 88/සී, ආරච්චිකන්ද , හික්කඩුව
39 07-02581 දොඩන්දූව වඩුගේ ගයාෂානි සචින්තනී 937250010V කෝන්ගහවත්ත, ගෝනපීනුවල
40 07-02603 අලුත්ගම ගුරුගේ කසුන් සාගර 940540151V මහගංගොඩ, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
41 07-02658 වැදිගේ යශීමා කුමුදුනී 947833766V වුඩ්ලන්ඩ් වත්ත, ගෝනාපීනුවල
42 07-02677 අප්පු තන්ත්‍රි කංකානම්ගේ නදීශා ප්‍රියශානී 945913100V කරුවලබැද්ද, මීටියාගොඩ
43 07-02679 අප්පු තනත්‍රි කංකානම්ලාගේ කලනි චතුරිකා 917211515V කරුවලබැද්ද, මීටියාගොඩ
44 07-02696 පත්මික මදුරංග විමලසිරි කාහිංගල 872825002V බද්දේගම පාර,ගෝනාපිනුවල
45 07-02698 සඳමාලි සූරිආරච්චි 855520842V නො 12,ග්‍රීන් ‍‍‍ෆීල්ඩ්,රත්මහැර මාවත,වවුලගල,බද්දේගම
46 07-02705 කාරියවසම් කන්ක්‍රාන්ති වත්සලා මධුභාෂිනී කාරියවසම් 199379900740 "මහින්ද'', මානම්පිට,මීටියාගොඩ
47 07-02706 කාරියවසම් කන්ක්‍රාන්ති උත්පලා මිහිරාණි කාරියවසම් 947791460V "මහින්ද",මානම්පිට,මිටියාගොඩ
48 07-02821 කංකාන් ත්‍රි හර්ෂනි අයේෂා 875391003V කිරිදිඇල, මිටියාගොඩ
49 07-02889 කාරියවසම් තන්තිරිගේ තිශ්නි හසද්දි 947000128V සරලනකර මාවත, ගොනපිනුවල
50 07-02890 වඩු මේස්ත්‍රිගේ වජිරාණි 895173274V නො 444/එච් ,"ශ්‍රිවිලා", බාස්වත්ත, මහවේල්ලපාර, ගෝනපිනුවල
51 07-02896 භාග්‍යා ඉසුරංගනි කරුණාරත්න 198957601320 නො 452 බාන්වැල්ගොඩැල්ල, අලුන්වල, අම්බලන්ගොඩ
52 07-03021 පෙරුම්බඩගේ ඉරේශා දිල්රුක්ෂි රාජපක්ෂ 876154013V බෝදගොඩවත්ත,ආරච්චිකන්ද,හික්කඩුව
53 07-03055 රසිකා හර්ෂනි ද සිල්වා මානවඩු 198159800654 386 බි, දොඩන්කහවිල, ගෝනාපිනුවල
54 07-03065 වෙදිගේ චතුරිකා හිරෝෂිණී 916664338v "හේමාලි", හික්කඩුව නැගෙනහිර, හික්කඩුව
55 07-03071 පෙමිකා රන්මලි හික්කඩුව ලියනගේ 198463400181 අංක320, ලංකාදීප මාවත, බාන්වැල්ගොඩැල්ල, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
56 07-03155 නානායක්කරවසමි කරිජ්ජවත්තගේ නාජිකා තත්සරණි 917493332V "තාරිකා", අම්පෙගම පාර, අළුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
57 07-03182 ශෂී සමීරණ ගාල්ලගේ 797403342V ටී.ජී.ටී.සිල්වා මාවත, කිරිදිඇල, මීටියාගොඩ
58 07-03249 ගනේවත්තගේ ප්‍රියානි නිලූෂිකා 866683590V 16, සමර්සිටි, පතන, හික්කඩුව
59 07-03251 ගයත්‍රි නුවන්සරා කළුපහන 867934227V නො. 291, මජුවාන පාර, ගෝනාපීනුවල
60 07-03263 කීඹියගේ ටයෝමි හසන්තිකා ගුණතිලක 947470302V "මාහී", බද්දේගම පාර, ගොනපිනුවල
61 07-03314 වන්නිආරච්චි කංකානම්ගේ විපුලි කාන්චනා 937251254V කැකිරිගහඋඩුමුල්ල, මානමිපිට, මීටියාගොඩ.
62 07-03476 කංකාන්ත්‍රි ගිහාන් කාංචන කරුණාතිලක 942701594V දෙහිගහබැද්ද, මානම්පිට, මීටියාගොඩ
63 07-03502 දඩල්ලගේ සුදර්ශන් ජයන්ත රාජකරුණා 198822100197 කළුවගහ හේන වත්ත, ගෝනපීනුවල
64 07-03505 ලොකු බදුගේ හිරුණි නිමේදා 925203688V මනම්පිටිය පාර, හික්කඩුව නැගෙනහිර, හික්කඩුව
65 07-03600 මාදුව ගුරුගේ දිල්කි හසන්ගනා අවිහිංසනී 955980786V 193/ඊ, වුඩ්ලන්ඩ් - සී, ගෝනපීනුවල
66 07-03695 සසිනි මාලියවඩු 945151811V කන්ද පහල,අළුත්වල,අම්බලන්ගොඩ


News & Events

27
Aug2020

Instructions for graduate trainees

  Instructions for graduate training    ...

26
Feb2020

Employment of unemployed graduates and diploma holders

Employment of unemployed graduates & diploma holders...

Scroll To Top