අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

27
අගෝ2020

Instructions for graduate trainees

  Instructions for graduate training    ...

26
පෙබ2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියා ගත කිරීම

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සහ උපාධිධාරීන් රැකියා ගත...

30
සැප්2019

කොට්ඨාශ දින රැස්වීම

කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.11.01 දින කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී...

Scroll To Top