ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 DS නම
 • එල්.එන්.පියුමලී ලියනගේ මිය.
 
සුදුසුකම්
 • ආර්ථික විද්‍යාව උපාධිය(පලමු පන්තිය),කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
 • පශ්චාත් උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව) රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
 
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඩවත්සතර,මාතර
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වැලිගම
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,ඉමදූව
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඩවත්සතර, ගාල්ල
 
 

 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 ADS

නම
 • පී.ඒ.ඩී.එස්.ගුණසේන මිය
 
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී (ගෞරව)උපාධිය
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා
 • සමාජ විද්‍යා පිලිබද පශ්චාත් උපාධිය
 
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර නාගරික ලේකම්, මහ නගර සභාව, දෙහිවල ගල්කිස්ස

 

ගණකාධිකාරී

 DSC 8453yy නම
 •  ඩබ්.ඒ.ශ්‍රියාන් ආනන්ද මයා
 
සුදුසුකම්
 •  ව්‍යාපාර කලමනාකරණ (විශේෂ) උපාධිය, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • පශ්චාත් උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව) රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
 
රැකියා ඉතිහාසය
 •  ගණකාධිකාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,ලුණුගම්වෙහෙර
 • ගණකාධිකාරි, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,අඟුණුකොළපැලැස්ස

 

 

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  adphoto නම
 • කේ.ඒකනායක මයා
 
සුදුසුකම්
 •  පශ්චාත් උපාධිය
 
රැකියා ඉතිහාසය
 •  දිස්ත්‍රික් සැලසුම් කාර්යාලය, මොනරාගල

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය,තණමල්විල

 •  දිස්ත්‍රික් සැලසුම් කාර්යාලය,මොනරාගල

 ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය, තවලම

 

 

පරිපාලන නිලධාරී

   aophoto නම
 • ජී.ටී.වී.එන්.තන්තිරිගේ මයා
 
සුදුසුකම්
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර අධිශ්‍රේණිය
 
රැකියා ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, කොළඹ

 • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව,කොළඹ        

මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව,ගාල්ල

 

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

 sunil shantha නම 
 • කේ.ඩබ්.සුනිල් ශාන්ත
 
සුදුසුකම්  
 • ජාතික තාක්ෂණ සහතිකපත්‍ර  (සිවිල්) ඉදිකිරීම් සුපරීක්ෂක පාඨමාලාව
 
රැකියා ඉතිහාසය
 •  ග්‍රාම නිලධාරී ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලය,බෝපෙ-පෝද්දල
 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

 adr
නම 
 • අයි.ඩී.ජේ.දේදුණු මෙය
සුදුසුකම්
 •  කලා උපාධිය (දෙවන පන්තිය), රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගුරු වෘත්තිය - දෙරණගල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
               

 

සමෘද්ධි කළමනාකරු (මූලස්ථාන)

 ganga gurusinghe නම
 • ගංගා ගුරුසිංහ මිය         
 
සුදුසුකම්
 • කලා (සාමාන්‍ය) උපාධිය ආර්ථික විද්‍යා
 
රැකියා ඉතිහාසය
 • සමෘද්ධි කළමණාකරු, ප්‍රාදේශිය මහ ලේකම් කාර්යාලය, හික්කඩුව
 

News & Events

27
අගෝ2020

Instructions for graduate trainees

  Instructions for graduate training    ...

26
පෙබ2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියා ගත කිරීම

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සහ උපාධිධාරීන් රැකියා ගත...

Scroll To Top