Instructions for graduate training

 

 

 

 උක්ත වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ (www.pubad.gov.lk) පළ කොට ඇත.

එහි නම් සදහන් ගෝනාපීනුවල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාශයේ අයදුම්කරුවන් 2020.09.02 දින අප කාර්යාලය වෙත පුහුණුවට වාර්තා කළ යුතුය.

රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කල නව අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලිපි 2020.09.02 දින අප කාර්යාලයේදී ලබා ගත හැක.

පුහුණුව සදහා වාර්තා කිරීමේදී පහත ලිපි ලේඛණ වල මුල් පිටපත් හා ජායා පිටපත් කට්ටලයක් ද රැගෙන ඒමට කටයුතු කරන්න. (04 හා 05 ඔබට අදාල නම් සුදානම් කර තබා ගන්න)

  1. ජාතික හැදුනුම්පත
  2. උප්පැන්න සහතිකය
  3. ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කරනු ලබන පදිංචිය සනාථ කිරීමේ සහතිකය
  4. විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛණය ( උපාධි සහතිකය හෝ විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛණය විශ්ව විද්‍යාලය විසින් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති නම් අදාල විශ්ව විද්‍යාලයේ ලේඛනාධිකාරී විසින් ප්‍රතිඵල සනාථකරමින් නිකුත් කර ඇති ලිපිය)
  5. ඔබ ඩිප්ලෝමාධාරියකු නම් හෝ රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයන් නොවන උපාධි පිරිනමන ආයතනයක උපාධිධාරියෙකු වේ නම් හෝ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය/ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් එම සුදුසුකම් පිළිගනිමින් ඔබේ නමට නිකුත් කරනු ලබන ලිපිය
  6. නමෙහි වෙනසක් වේ නම් ඒ සදහා දිව්රුම් ප්‍රකාශය
  7. අදාල වන්නේ නම් උපැවිදි සහතිකය
  • පුහුණු ස්ථානය සංශෝධනය කර ගැනීම සදහා අවශ්‍යතාවය පවතින පුහුණුලාභීන් නියමිත දින දැනට පත්කර ඇති සේවා ස්ථානයේ පුහුණුව සදහා වාර්තා කර, ඉහත ලේඛණ සියල්ල ඉදිරිපත් කර සුදුසුකම් සනාථ කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දී ඇති නියමිත අයදුම් පත්‍රය (Annex vii ආකෘතිය) සම්පූර්ණ කර ප්‍රාදේශීය  ලේකම් වෙත භාර දිය යුතුය.
  • මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අමාත්‍යාංශයේ www.pubad.gov.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.
Employment of unemployed graduates & diploma holders
No. App.No Name NIC Address
1 07-00001 චාලිකා ජනාධිනී වීරප්පෙරුම 895910856V 04 කණුව,ගෝනාපීනුවල,ගාල්ල
2 07-00019 හේවාවසම් පටුවත බඩතුරුගේ දිනේෂා කල්පනී 926181602V සාමය, මානම්පිට, මීටියාගොඩ
3 07-00128 ජී.ඩබ්ලිව්.යෙෂානි රාජිකා 915093299V බොදුගොඩ වත්ත ,ආරව්විකන්ද ,හික්කඩුව
4 07-00142 පිටිවල විතානගේ දිලේෂා නිවන්ති ජයමිණි 948640457V අමරවංශ මාවත ,කිරිදිඇල ,මිටියාගොඩ
5 07-00273 චේතයිදා වඩුගේ එරන්දි දුල්ෂානි 926483390V "පත්මාවාස", බාන්වැල්ගොඩැල්ල, අලුත්වල, අම්බලංගොඩ
6 07-00274 දම්පැල්ල ගමගේ දිනේෂ් මධුසංඛ 930050741V නො 26, පන්විල පාර, පතන, හික්කඩුව.
7 07-00295 ලේකම්වසම් හික්කඩුව ලියනගේ යසිරු විද්‍යාදර 932820285V "කල්‍යාණි", කුරුසගොඩ, ගෝනපිනුවල
8 07-00297 කාරියවසම් රනවි තන්ත්‍රීගේ ලක්ෂිත කවුෂාල් දයානන්ද 910793330V නො 125, කුරුසගොඩ, ගෝනපිනුවල
9 07-00303 ගාල්ලගේ සුපිපි මාලිකා ද සිල්වා 199364300651 "නිසංසලා" මහගංගොඩ, අලුත්වල, අම්බලංගොඩ
10 07-00316 මල්ලියාවඩු උදයංගනී කෝෂලා 877071855V නො 408, වටවල, ගොඩැල්ල, මානම්පිට, මීටියාගොඩ, අම්බලන්ගොඩ
11 07-00332 පණ්ඩිතගේ දිනේශා සෙව්වන්දි 948450909V කලුවගහවත්ත, ගෝනපිනුවල
12 07-00333 ගනේ ගමගේ පූර්නිමා ක්‍රිෂානි 948340208V 171/සී, මාජුවාන පාර, ගෝනාපීනුවල
13 07-00350 අමිල මධුශංඛ ගුරුගේ 903373580V "රමණි", සාරාලංකාර මාවත, ගෝනපිනුවල
14 07-00591 පිටුවල ලියන චතුරි උදේනි කුමාරි 928044769V නො 78 ,චීන මිත්‍ර ගම්මානය ,හික්කඩුව නැගෙනහිර,හික්කඩුව
15 07-00616 කාරියවසම් තන්ත්‍රිගේ අෂාන් ප්‍රදීප් 930641197V අක්කර 04, ලුවිස් මාවත, ගෝනලිනුවල
16 07-00715 නානායක්කාරවසම් තෙලිකඩ පල්ලිය ගුරුගේ සේපාලිකා දිල්හානි 915991335V කිඹුලමළදෙනිය, බේරතුඩුව, ගෝනපිනුවල
17 07-00750 වාසනා උදේනි 887060908V මැඩුම්කුඹුර ,මානම්පිටිය මිටියාගොඩ
18 07-00799 අබේසේකර මනාෂා අංජලී 928623521V කෝන්ගහගොඩ, ගෝනාපීනුවල
19 07-00805 කළුඅප්පු හන්හැදිගේ කමනි ප්‍රියන්ති 856733211V නො 232 ,පාළුවිල ,කිරලගහවිල මීටියාගොඩ
20 07-00806 හික්කඩුව ගුරුගේ සුමුදු උපේක්ෂා 927381540V ලොකුවැල්ල ,අලුත්වල ,අම්බලන්ගොඩ
21 07-00931 චලනි දිල්හාරි විජේවික්‍රම 925902225V ජුලිගෙවත්ත, බද්දෙගම පාර, ගෝනපීනුවල
22 07-00932 නල්ලපෙරුම තන්ත්‍රි ගයානි පුෂ්පමාලා 857934571V "සැනසුම", ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශි මාවත, මානම්පිටිය, මීටියාගොඩ
23 07-01331 රූපසිංහ රෝෂිකා නුවන්ති 926400231V නො.73,රයිට් ප්ලේස්,ආරචිචිකන්ද හික්කඩුව.
24 07-01412 වීරප්පුල්ලි නිරුත්තරා ප්‍රශානි 937060084V කන්දෙගොඩ, ගෝනාපීනූවල
25 07-01465 තරංග ගුරුසිංහ 920153224V මැඩුම්කුබුර, මානම්පි‍ට, මීටියාගොඩ
26 07-01518 නානායක්කාර කාරියවසමි හපුතන්තිූ ඉෂාරා නුවන්ති 9472034495V මැඩුමිකුඹුර,මනමිපිට,මීටියාගොඩ
27 07-01665 ඉලංගසිංහ කළුකුමාර මුදියන්සේලාගේ සුගන්දි කසුන් ඉලංගසිංහ 916283032V ජුලිගේවත්ත, බද්දේගම පාර, ගෝනපීනුවල,
28 07-01755 කොත්තිගොඩ කංකානම්ගේ ඔමානි තිලක්ෂිකා 937472560V කලුවගහ ජනපදය, ගෝනාපීනුවල
29 07-01795 අප්සරා දිල්හානි කුමාරි අබේනායක 905593200V සුරම්‍ය පාර, ගෝනාපීනුවල
30 07-01809 රුවන් පතිරණගේ දිලිනි අයේෂා රණතුංග 947920995V 185, අම්පෙගම පාර, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
31 07-01942 කාරියවසම් කටුකොළිහ ගමගේ නදීෂා කල්හාරි 877583368V බඩල්ගොඩවත්ත, ආරච්චි කන්ද, හික්කඩුව
32 07-02003 කංකානි විදානෙලාගේ මධුෂිකා දිල්රුක්ෂි 945041080V නො.42,තිලකගම,අලුත්වල
33 07-02120 වික්‍රම දමිත ලක්මාල් ද සිල්වා 199214802124 නො 447/1, බේරතුඩුව, ගෝනපීනුවල
34 07-02185 අන්ජන කුමාර වඩුගේ 750723853V දෙහිදුව පාර , අලුත්වල,ගාල්ල
35 07-02413 ඉන්දිකා ගොන්සලා කෝරාළ 782261975V නො. 357 ,පන්සල පාර, බේරතුඩුව, ගෝනාපිනුවල
36 07-02499 මගගේ නිමේෂා සුනන්දිමා 905811304V බාන් වැල්ගොඩැල්ල, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
37 07-02502 දිනෙල්කා චමෝදි අලහකෝන් 937802595V කේ.ජී.ප්‍රින්ස් රන්දිම බාරේ,දිනෙල්කා චමෝදි,බටකැටියාවත්ත, අළුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
38 07-02503 විෂානී තිසාරා කළුපහන 947773437V නො 88/සී, ආරච්චිකන්ද , හික්කඩුව
39 07-02581 දොඩන්දූව වඩුගේ ගයාෂානි සචින්තනී 937250010V කෝන්ගහවත්ත, ගෝනපීනුවල
40 07-02603 අලුත්ගම ගුරුගේ කසුන් සාගර 940540151V මහගංගොඩ, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
41 07-02658 වැදිගේ යශීමා කුමුදුනී 947833766V වුඩ්ලන්ඩ් වත්ත, ගෝනාපීනුවල
42 07-02677 අප්පු තන්ත්‍රි කංකානම්ගේ නදීශා ප්‍රියශානී 945913100V කරුවලබැද්ද, මීටියාගොඩ
43 07-02679 අප්පු තනත්‍රි කංකානම්ලාගේ කලනි චතුරිකා 917211515V කරුවලබැද්ද, මීටියාගොඩ
44 07-02696 පත්මික මදුරංග විමලසිරි කාහිංගල 872825002V බද්දේගම පාර,ගෝනාපිනුවල
45 07-02698 සඳමාලි සූරිආරච්චි 855520842V නො 12,ග්‍රීන් ‍‍‍ෆීල්ඩ්,රත්මහැර මාවත,වවුලගල,බද්දේගම
46 07-02705 කාරියවසම් කන්ක්‍රාන්ති වත්සලා මධුභාෂිනී කාරියවසම් 199379900740 "මහින්ද'', මානම්පිට,මීටියාගොඩ
47 07-02706 කාරියවසම් කන්ක්‍රාන්ති උත්පලා මිහිරාණි කාරියවසම් 947791460V "මහින්ද",මානම්පිට,මිටියාගොඩ
48 07-02821 කංකාන් ත්‍රි හර්ෂනි අයේෂා 875391003V කිරිදිඇල, මිටියාගොඩ
49 07-02889 කාරියවසම් තන්තිරිගේ තිශ්නි හසද්දි 947000128V සරලනකර මාවත, ගොනපිනුවල
50 07-02890 වඩු මේස්ත්‍රිගේ වජිරාණි 895173274V නො 444/එච් ,"ශ්‍රිවිලා", බාස්වත්ත, මහවේල්ලපාර, ගෝනපිනුවල
51 07-02896 භාග්‍යා ඉසුරංගනි කරුණාරත්න 198957601320 නො 452 බාන්වැල්ගොඩැල්ල, අලුන්වල, අම්බලන්ගොඩ
52 07-03021 පෙරුම්බඩගේ ඉරේශා දිල්රුක්ෂි රාජපක්ෂ 876154013V බෝදගොඩවත්ත,ආරච්චිකන්ද,හික්කඩුව
53 07-03055 රසිකා හර්ෂනි ද සිල්වා මානවඩු 198159800654 386 බි, දොඩන්කහවිල, ගෝනාපිනුවල
54 07-03065 වෙදිගේ චතුරිකා හිරෝෂිණී 916664338v "හේමාලි", හික්කඩුව නැගෙනහිර, හික්කඩුව
55 07-03071 පෙමිකා රන්මලි හික්කඩුව ලියනගේ 198463400181 අංක320, ලංකාදීප මාවත, බාන්වැල්ගොඩැල්ල, අලුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
56 07-03155 නානායක්කරවසමි කරිජ්ජවත්තගේ නාජිකා තත්සරණි 917493332V "තාරිකා", අම්පෙගම පාර, අළුත්වල, අම්බලන්ගොඩ
57 07-03182 ශෂී සමීරණ ගාල්ලගේ 797403342V ටී.ජී.ටී.සිල්වා මාවත, කිරිදිඇල, මීටියාගොඩ
58 07-03249 ගනේවත්තගේ ප්‍රියානි නිලූෂිකා 866683590V 16, සමර්සිටි, පතන, හික්කඩුව
59 07-03251 ගයත්‍රි නුවන්සරා කළුපහන 867934227V නො. 291, මජුවාන පාර, ගෝනාපීනුවල
60 07-03263 කීඹියගේ ටයෝමි හසන්තිකා ගුණතිලක 947470302V "මාහී", බද්දේගම පාර, ගොනපිනුවල
61 07-03314 වන්නිආරච්චි කංකානම්ගේ විපුලි කාන්චනා 937251254V කැකිරිගහඋඩුමුල්ල, මානමිපිට, මීටියාගොඩ.
62 07-03476 කංකාන්ත්‍රි ගිහාන් කාංචන කරුණාතිලක 942701594V දෙහිගහබැද්ද, මානම්පිට, මීටියාගොඩ
63 07-03502 දඩල්ලගේ සුදර්ශන් ජයන්ත රාජකරුණා 198822100197 කළුවගහ හේන වත්ත, ගෝනපීනුවල
64 07-03505 ලොකු බදුගේ හිරුණි නිමේදා 925203688V මනම්පිටිය පාර, හික්කඩුව නැගෙනහිර, හික්කඩුව
65 07-03600 මාදුව ගුරුගේ දිල්කි හසන්ගනා අවිහිංසනී 955980786V 193/ඊ, වුඩ්ලන්ඩ් - සී, ගෝනපීනුවල
66 07-03695 සසිනි මාලියවඩු 945151811V කන්ද පහල,අළුත්වල,අම්බලන්ගොඩ


Divisional Day Meeting will be held on 01.11.2019 at Office Auditorium.

News & Events

27
Aug2020

Instructions for graduate trainees

  Instructions for graduate training    ...

26
Feb2020

Employment of unemployed graduates and diploma holders

Employment of unemployed graduates & diploma holders...

Scroll To Top